V šolskem letu 2023-2024 se izvaja celodnevni program od ponedeljka do petka v 36 oddelkih. V enoti Krekova ponujamo izmenično in samo popoldansko izvajanje programa. Program je namenjen otrokom od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Program zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

 

Oddelki prvega starostnega obdobja (starost od 1 do 3 let)

Izhodišča učno-vzgojnega dela v starostnih skupinah do treh let v uresničevanju Kurikuluma za vrtce, poudarjajo individualno delo, razvoj govora, nadgrajujejo izkustveno učenje z gibalnimi spodbudami v prostoru in na prostem. V oddelku sta vzgojiteljica in pomočnica sočasno najmanj 6 ur, to omogoča, da sta v času, ko je večina prisotnih otrok najbolj aktivnih, obe delavki v skupini.

 

Oddelki drugega starostnega obdobja (starost od 3 do 6 let)

V starostnih skupinah od treh let do vstopa v šolo omogočamo izkustveno učenje s spoznavanjem, z odpiranjem in z osvajanjem različnih komunikacijskih poti – skozi likovno vzgojo in estetskim funkcionalnim oblikovanjem prostora, v integraciji z gibanjem, z glasbo, s knjižno, gledališko in lutkovno vzgojo. Z različnimi tehnikami in praktičnimi dejavnostmi, ob opazovanju, eksperimentiranju, doživljanju v naravi se povezujejo in sodelujejo z vrstniki in z odraslimi v različnih okoljih. Dejavnosti posodabljamo s projektnim načinom načrtovanja, ki poudarja aktivno vlogo otrok. Strokovni delavki v teh oddelkih sta sočasno prisotni najmanj 4 ure, v času, ko je prisotnih največ otrok. Tudi v letošnjem letu bomo pozorni na kvalitetno življenje, igro in delo otrok, ki so v vrtcu dlje časa prisotni – zlasti v času po kosilu, do odhoda domov.

 

Vrste oddelkov

Večina oddelkov v našem vrtcu je homogenih, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni razpon največ eno leto. V kolikor to ni mogoče (premajhno število otrok istih letnikov v enoti za homogeni oddelek, želje staršev za posamezno enoto) oblikujemo heterogene in kombinirane oddelke.

 

Homogeni oddelki

Otroci se po starosti razlikujejo največ za eno leto. Število otrok je:

  • v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 oziroma 14 otrok,
  • v oddelku 3–4 letnih otrok najmanj 12 in največ 17 oziroma 19 otrok,
  • v oddelku 4–6 letnih otrok najmanj 17 in največ 22 oziroma 24 otrok.

 

Heterogeni oddelki

Otroci v oddelkih se po starostno razlikujejo od 1 do 3 let. Število otrok je:

  • v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 oziroma 12 otrok,
  • v oddelku 2. starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 oziroma 21 otrok.

 

Kombinirani oddelki

Kombinirane oddelke sestavljajo otroci obeh starostnih obdobij, torej prvega in drugega starostnega obdobja. V takem oddelku je najmanj 10 in največ 17 oziroma 19 otrok.