Kurikulum za vrtce

Je nacionalni dokument, ki pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih in je namenjen vzgojiteljem, ravnateljici in svetovalnim delavcem za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih. Dokument je dosegljiv na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vzgojiteljem omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše okolje.

Temeljno spoznanje v Kurikulumu za vrtce je, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

Poudarki kurikuluma so na procesu predšolske vzgoje ter interakcijah in izkušnjah, iz katerih se otrok v vrtcu uči za življenje.

Kurikulum pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi ravnmi vzgoje in izobraževanja, drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.

Program Korak za korakom

Je vzgojno-izobraževalni program po metodologiji, ki je na otroka osredotočena v vzgoji in izobraževanju. Program je bil leta 1994 razvit na pobudo Open Society Institute iz New Yorka in v sodelovanju s Childrens Resources International iz Washingtona ter Georgetown University iz Washingtona.

Kurikulum temelji na pedagoških, psiholoških, socioloških in filozofskih teorijah, evropski tradiciji predšolske vzgojno-izobraževalne prakse ter sodobnih spoznanjih o učenju in razvoju otrok in je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potrjen kot ena od možnosti izvedbenega kurikuluma, zato se izvaja v posameznih sklopih v vseh oddelkih vrtca. Vsebine se prepletajo skozi kurikulum in vsakodnevno delo v oddelkih.

Cilji programa so, da bi vsak otrok razvil zmožnosti, da:

 • bo sposoben reševati probleme;
 • bo kritično in samostojno razmišljal;
 • bo sposoben izbirati in sprejemati odločitve;
 • bo iznajdljiv in fleksibilen;
 • bo sposoben odzivati se na spremembe v družbenem in naravnem okolju;
 • bo zavzet za sebe in do drugih ljudi ter svojega okolja;
 • bo spoštoval drugačnost, bo strpen in solidaren ter sposoben sodelovati;
 • bo pripravljen za vseživljenjsko izobraževanje.

Program Korak za korakom je zasnovan na tezi, da se otrok najbolje razvija, če je resnično notranje vpleten v svoje lastno učenje. Oddelki so prostorsko skrbno načrtovani in oblikovani v centre dejavnosti, ki otroka spodbujajo, da raziskuje, se uči, ustvarja, mu hkrati omogočajo možnost izbire in odločitve ter priložnost, da rešuje probleme, spoznava razlike med otroki in postaja vse bolj neodvisen.

Program združuje na raziskavah osnovano prakso predšolske vzgoje ter poudarja partnerstvo z družinami ter individualizacijo izkušenj vsakega otroka.

Za ta način dela je značilno, da so igralnice urejene v centre dejavnosti (kotičke) za:

 • igro s kockami in za skupna srečanja otrok;
 • igro z namiznimi igrami, kjer si otroci pridobivajo predvsem prve matematične koncepte;
 • dramatizacijo, kjer otrok razvija veščine vzpostavljanja medsebojnih odnosov v družini in širši družbi;
 • začetno opismenjevanje, kjer je urejen tudi predel za izdelavo knjig in prostor za branje ter listanje knjig, likovno in glasbeno ustvarjanje;
 • naravoslovno odkrivanje in raziskovanje ter igro s peskom in vodo.

"Najpomembnejši rezultat vzgoje je strpnost."

Koncept Reggio Emilia

Koncept se izvaja v posameznih sklopih v posameznih oddelkih vrtca. Vsebine se prepletajo skozi kurikulum in vsakodnevno delo v oddelkih. Je sodoben (postmoderen) koncept predšolske vzgoje, katerega cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije. Temelji na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter zagovarja pluralnost vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti.

Temelje pedagoškega koncepta Reggio Emilia predstavljajo naslednja izhodišča:

 • vpetost vrtca v kulturo okolja: vrtec je prostor, ki izraža ter ustvarja kulturo, je živ organizem, odprt v okolje. Iz vrtca se življenje širi v družine ter v mesto, med vsemi udeleženci pa se izvaja živahna izmenjava idej in demokratična komunikacija;
 • različnost otrok: velika pozornost je namenjena razvoju identitete vsakega posameznega otroka – na otroka gledajo kot na enkraten subjekt s pravicami in ne samo s specifičnimi potrebami;
 • razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu: pedagoški koncept Reggio Emilia namenja posebno pozornost razvijanju sposobnosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok uporabil in razvijal vsa čutila, tudi tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj);
 • spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja: avtorji koncepta Reggio Emilia so kot eno od izhodišč sprejeli misel, da se vsak otrok rodi s sto jeziki, a kaj hitro mu ostane le eden, saj ostalih devetindevetdeset zanemarjamo in jih ne razvijamo. V konceptu Reggio Emilia zato zavestno spodbujajo vse oblike otrokovega izražanja (gib, mimika, barva, risba, lutka, ritem, glasba, govor) ter mu omogočajo, da lahko na različne načine izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi;
 • prednost učenja pred poučevanjem: v konceptu izhajajo iz stališča, da ne smemo nikoli poučevati otroka v tem, česar se ne bi mogel naučiti sam;
 • kakovostna interakcija in komunikacija: pedagoški koncept Reggio Emilia zelo poudarja interakcijo in komunikacijo: druženje, povezovanje in sodelovanje med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu;
 • timsko delo vzgojiteljev in ostalih delavcev v vrtcu: kakovostno timsko delo zagotavljajo najprej z zaposlitvijo dveh vzgojiteljic/vzgojiteljev v oddelku, ki opazujeta in interpretirata dejavnosti, pojave in probleme z različnih zornih kotov;
 • projektno delo: pomaga otrokom poglobiti in izpopolniti smisel za dogodke in pojave v svojem okolju;
 • dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu: dokumentacija vključuje opazovanje, transkripcijo tonskih zapisov in fotografije. Različni materiali, ki nastajajo v vzgojnem procesu otrok oz. prikazujejo ustvarjanje in učenje otrok ter delo in življenje vrtca, so predstavljeni na različnih mestih v vrtcu in izven vrtca.
 • prostori v vrtcu: vrtec Reggio Emilia je prostor, ki omogoča stike med odraslimi in otroki ter predstavlja okolje, kjer naj se dobro počutijo otroci, vzgojitelji in starši.