Temeljna naloga svetovalne službe je, da se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca. Pomaga in sodeluje v vrtcu z vsemi udeleženci: vodstvom, strokovnimi delavci, starši in otroki. Vzgojiteljicam pomaga z nasveti za čim uspešnejše delo s posameznim otrokom. Staršem svetuje pri vključevanju in navajanju otroka na življenje in delo v vrtcu, pri vzgoji otrok, odpravljanju otrokovih razvojnih težav, stisk, izvaja predavanja za starše povezana z vzgojo otrok. Za svetovanje se starši odločijo prostovoljno.

Svetovalna delavka sodeluje pri načrtovanju in evalvaciji dela vrtca, se po potrebi in v dogovoru z vzgojiteljicami vključuje v delo oddelkov ter izvaja predavanja in delavnice za strokovne delavke ter starše. Sodeluje z zunanjimi strokovnimi sodelavci in službami ter nudi individualno neposredno pomoč otrokom in staršem.

Svoje delo opravlja v skladu s Smernicami za svetovalno delo v vrtcu. Prizadeva si za enakovredno zastopanost vseh vrst dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojno-preventivnih dejavnosti in razvojno-analitičnih dejavnosti. Dejavnosti potekajo na različnih področjih:

  • igra in poučevanje;
  • kultura, vzgoja, klima in red v vrtcu;
  • delovanje v okviru mreže;
  • izboljšanje socialne klime;
  • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj;
  • sprejem in uvajanje otrok v vrtec;
  • prehod otrok iz vrtca v šolo;
  • socialno-ekonomske stiske.

Svetovalni odnos je posebni strokovni odnos, ki bistveno opredeljuje vse različne oblike in metode dela svetovalne službe. Svetovalni odnos temelji na dogovoru z vsakim posameznim udeležencem. Skozi svetovalni odnos si svetovalna delavka prizadeva vzpostaviti, razvijati in vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje vseh udeležencev v projektu sodelovanja in pomoči.

Del protokola za sodelovanje vrtca s starši je, da starše spodbujamo k sodelovanju, jih obveščamo o oblikah pomoči in svetovanja, ki so na voljo. Za svetovanje in posvetovanje se starši odločajo prostovoljno in se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo vzgojiteljice, po telefonu ali e-pošti.