Načini povezovanja in sodelovanja s starši

Ob izvajanju programa si prizadevamo za dobro sodelovanje in partnerski odnos s starši. Vključujemo jih v načrtovanje življenja in dela v vrtcu, odzivamo se na njihove potrebe in želje. Pri tem upoštevamo meje soodločanja in avtonomnost vrtca.

Oblike sodelovanja so:

 • vsakodnevna izmenjava krajših informacij,
 • načrtovane pogovorne ure,
 • roditeljski sestanki,
 • tematska predavanja,
 • različne oblike dela in druženja: delavnice, izleti, pohodi, športne dejavnosti, praznovanja …,
 • pomoč pri preskrbi z različnimi materiali,
 • predstavniki oddelkov v Svetu staršev,
 • predstavniki Sveta staršev v Svetu vrtca,
 • predstavitve poklica staršev na delovnih mestih ali v vrtcu.

Pravice staršev in otrok

Otrokom, vključenim v javni vrtec, zagotavlja država možnost optimalnega razvoja ne glede na njegov spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini. Pri tem morajo upoštevati meje soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otrok v vrtec omogočamo staršem postopno uvajanje tako, da smejo biti skupaj z otrokom v skupini.

Obveznosti staršev do vrtca

 • podpis pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih,
 • zagotoviti spremstvo otroka v in iz vrtca,
 • predaja otroka strokovni delavki osebno,
 • sodelovati v različnih oblikah dela s starši,
 • sporočiti posebnosti o otroku,
 • sporočati spremembe bivališča, telefonskih številk,
 • javiti odsotnost otroka do 9. ure,
 • redno plačevati vrtec v roku 8 dni od prejema računa,
 • v vrtec pripeljati zdravega otroka – po preboleli nalezljivi bolezni se upoštevajo smernice “Vključitev otroka v vrtec po preboleli bolezni oziroma okužbi” (starši izpolnijo izjavo, da je zdravstveno stanje primerno za ponovno vključitev)
 • vpisati otroka na upravi vrtca,
 • izpisati otroka na obrazcu, ki ga dobijo pri vzgojiteljici (15-dnevni odpovedni rok).