V vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim omogočamo vključitev v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca.

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami ravnateljica imenuje strokovno skupino, ki skupaj s starši otroka, oblikuje individualiziran vzgojno-izobraževalni program. Nosilci tega programa so vzgojitelji, dodatno strokovno pomoč pa izvajata mobilni sodelavci zunanjih inštitucij.

Obseg dodatne strokovne pomoči je določen z odločbo. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali v manjši skupini, v oddelku ali izven njega. Odločitev o načinu izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi v odločbi in po presoji specialnega pedagoga; ta pri tem upošteva tako potrebe otroka kot tudi značilnost oddelka, v katerega je otrok vključen.

Svetovalna delavka vrtca koordinira delo za pripravo, izvedbo in spremljanje individualiziranega programa za posameznega otroka s posebnimi potrebami za tekoče šolsko leto, vodi predpisano dokumentacijo in svetuje.

Strokovna skupina v katero so zajeti vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalna delavka, specialnim pedagog oz. po potreb mobilni zunanji izvajalci dodatne strokovne pomoči, skupaj pripravijo, spremljajo in prilagajajo program dela specifičnim potrebam otroka, realizirajo del individualiziranega programa in kontinuirano spremljajo otrokov napredek, glede na raven dosežkov po razvojnih stopnjah in področjih posameznika.

Njihova naloga je, da s svojim odzivanjem na posameznega otroka in situacije ustvarjajo emocionalno in socialno varno ozračje v oddelku, v katerem bodo lahko vsi otroci na svoj način izrazili sebe, svoje sposobnosti, zmožnosti in posebnosti. (Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, sprejeta na 57. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 17. 4. 2003).

Hkrati pa na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), v vrtcu sodelujemo s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok. Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju obsega obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju je z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka. V okviru Centra za zgodnjo obravnavo deluje multidisciplinarni tim, ki sodeluje tudi z vzgojiteljem predšolskih otrok v vrtcu. Ta deluje kot mobilna služba, ki je na razpolago otrokom v vrtcu in tudi predšolskim otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. Z različnimi oblikami pomoči omogoča tudi pravočasno načrtovanje in pripravo na vključevanje otroka v vzgojno-izobraževalne institucije.