Pristojnosti Sveta vrtca

V skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ima Svet javnega vrtca naslednje pristojnosti:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, 
 • sprejema program razvoja vrtca,
 • sprejema letni delovni načrt (LDN) in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali Svet staršev in
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Poslovnik o delu Sveta vrtca Ivana Glinška Maribor

Sestava Sveta vrtca

Svet javnega vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev:

 • Predstavniki ustanoviteljice Mestne občine Maribor (MOM)
  • Matej Žmavc
  • Petra Tomc Šavora
  • Majda Šumrada Harc
 • Predstavniki staršev
  • Nuša Bezek, predsednica Sveta staršev
  • Tanja Djokić, namestnica predsednice Sveta vrtca
  • Petra Šušterič
 • Predstavniki delavcev vrtca
  • Karmen Meško, predsednica Sveta vrtca
  • Katarina Petek
  • Nadja Borak
  • Simona Arnuš
  • Jasna Vrtarič