Arhivirano: Razpisujemo 1 prosto delovno mesto – ČISTILEC II M/Ž

Trajanje zaposlitve: določen čas, od 1. 8. 2024 do 31. 8. 2024
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 40 ur/ teden
Datum razpisa: 18. 6. 2024
Trajanje razpisa: 18. 6. 2024 – 22. 6. 2024
Prijava mogoča: v petih dneh po objavi razpisa po redni pošti na naslov vrtca, Gledališka 6, 2000 Maribor ali podana vloga z vsemi dokazili osebno v tajništvu vrtca

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Predpisana strokovna izobrazba:

 • nedokončana osnovna šola;
 • končana osnovna šola.

Posebna znanja in zmožnosti:

 • znanje slovenskega jezika.

Drugi pogoji:

 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na pogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Delovne izkušnje:

 • zaželene.

Poskusno delo:

 • v skladu s KP VIZ in ZDR.

ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA

Omejitve delovnega mesta:

 • ni posebnih omejitev.

Zahteve s področja zdravstva:

 • v skladu z izjavo o varnosti.

Zahteve s področja varstva pri delu:

 • v skladu z izjavo o varnosti.

Odgovornosti in napori:

 • zagotavljanje higienskih pogojev prostorov;
 • pravilna uporaba naprav in pripomočkov;
 • varno delo;
 • dvigovanje in nošenje lažjih in težjih bremen, telesne obremenitve;
 • neugodni vplivi mikroklime.

OPIS DELOVNEGA MESTA

Opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter navodili ravnatelja/pomočnika ravnatelja ali vodje notranje organizacijske enote.

Čiščenje prostorov in okolice vrtca:

 • dnevno, občasno in generalno čisti talne površine, stenske površine v sanitarnih prostorih;
 • dnevno, občasno in generalno čisti okna in steklene površine;
 • dnevno, občasno in generalno čisti vgrajeno pohištvo;
 • dnevno, občasno in generalno čisti okolico vrtca (vhodi, izhodi, dostopne poti, igrišča).

Čiščenje opreme:

 • dnevno, občasno in generalno čisti pohištvo;
 • dnevno, občasno in generalno čisti delovne pripomočke;
 • dnevno, občasno in generalno čisti ostalo opremo.

Druga dela:

 • namešča sanitarno-higienske pripomočke v prostorih vrtca, zbornici in sanitarnih prostorih;
 • prezračuje prostore;
 • vzdržuje lončnice in cvetlične gredice;
 • zapira okna in zaklepa vrata  po končanem delu, vklopi alarmni sistem;
 • preverja, ali so vodovodne pipe zaprte, luči, klimatske in ostale naprave ugasnjene;
 • prazni koše in odnaša smeti;
 • naroča čistilna sredstva;
 • skrbi za pravilno ravnanje z delovnimi stroji, pripomočki in čistili;
 • obvešča hišnika in vodstvo vrtca o okvarah;
 • vodi dnevne evidence čiščenja;
 • sodeluje s hišnikom;
 • upošteva tehnična navodila in novosti pri uvajanju sistema HACCP,
 • udeležuje se strokovnih aktivov čistilk in organiziranih izobraževanj,
 • z organizatorjem ZHR in vodstvom vrtca se posvetuje v zvezi z izvedbo dela,

Opravlja še druge naloge:

 • po navodilih ravnatelja, vodje enote, vodje zdravstveno higienskega režima;

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.