Razpisujemo 1 prosto delovno mesto – SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V M/Ž

Trajanje zaposlitve: določen čas, od 1.9.2024 do 31. 8. 2025
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 40 ur/ teden
Datum razpisa: 26. 6. 2024
Trajanje razpisa: 27. 6. 2024 – 2. 7. 2024
Prijava mogoča: v treh dneh po objavi razpisa po redni pošti na naslov vrtca, Gledališka 6, 2000 Maribor ali podana vloga z vsemi dokazili osebno v tajništvu vrtca

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Predpisana strokovna izobrazba pridobljena po:

 • izobraževalnem programu gimnazija ali

 • izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja.

Posebna znanja in zmožnosti:

 • znanje slovenskega jezika,

 • osnovna specialnopedagoška znanja.

Drugi pogoji:

 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Specifični pogoji dela:

 • delo v neenakomerno razporejenem delovnem času,

 • delo na sedežu vrtca, enotah vrtca ali izven vrtca  v skladu s potrebami delovnega procesa.

Delovne izkupnje:

 • zaželene.

Poskusno delo:

 • v skladu s KP VIZ.

DRUGE ZNAČILNOSTI

Omejitve delovnega mesta:

 • /

Zahteve s področja zdravstva:

 • ni izrazito povečana možnost zdravstvenih okvar. .

Zahteve s področja varstva pri delu:

 • ni izrazito povečana možnost poškodb.

Odgovornosti in napori:

 • varnost otrok,
 • možnost fizičnih naporov in obremenitev.

OPIS DELOVNEGA MESTA

Opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca,  navodili stroke, vzgojitelja, ravnatelja/pomočnika ravnatelja in odgovarja za strokovnost opravljenega dela.

Nudenje fizične pomoči, ki izhaja iz odločbe o usmeritvi oziroma individualiziranega programa, ki ga pripravi strokovna skupina.

Naloge in zadolžitve:

 • se seznani s problematiko gibalno oviranega otroka;
 • sprejme otroka od staršev in ga ob koncu varstva preda staršem;
 • skrbi za varno gibanje gibalno oviranega otroka po prostorih, objektu vrtca;
 • pomaga otroku, da lahko prihaja k igri in drugim oblikam vzgojnega dela;
 • pomaga pri zadovoljevanju osebnih potreb otroka;
 • spremlja otroka na sprehodih in izletih;
 • skrbi za zagotavljanje pogojev za varno delo  v skladu s predpisi o varstvu pri delu;
 • opravlja druga dela in naloge, ki so potrebne v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih otrok v vrtcu, ter druge naloge po letnem delovnem načrtu vrtca in po navodilih vodstva vrtca v skladu s predpisi;
 • v nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog;
 • ravnatelju daje pobude za prilagoditev pogojev dela gibalno oviranega otroka.

Opravlja druga dela in naloge po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi.

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.